วิสัยทัศน์

โรงเรียนชะอวดวิทยาคารเป็นสถานศึกษา
ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมีทักษะชีวิต