วิสัยทัศน์
คุณธรรมเด่น   
วิชาการดี    
มีความพอเพียง   
เคียงข้างชุมชน
สุขภาพสมบูรณ์
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข