ต้นไม้ประจำโรงเรียน   
ต้นอินทนิล หมายถึง ความมั่นคง หนักแน่น
ไม่ย่อท้อต่อความลำบาก เจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจ
ดอกสวยงาม แข็งแรง เป็นช่อบ่งบอกถึงความสามัคคี