ประกาศผลการสอบวัดความรู้เยาวชนคนเก่ง
[ ประกาศ] [ คะแนนรวม 5 วิชา] [ ภาษาไทย] [ คณิตศาสตร์] [ วิทยาศาสตร์] [ สังคมศึกษาฯ] [ ภาษาต่างประเทศ]

ประกาศรายชื่อ รายชื่อผู้สมัครสอบวัดความรู้เยาวชนคนเก่ง
[ ประกาศ]
รับสมัครคัดเลือกครูบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
[ ประกาศ]
รับสมัครคัดเลือกครูบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
[ ประกาศ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science Math Program: SMP)
[ ประกาศlรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก]

การรับสมัครสอบโครงการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560
[ ดาวน์โหลดประกาศ]

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบ อาคารประกอบ
[ ดาวน์โหลดประกาศ หน้า 1] [ ดาวน์โหลดประกาศ หน้า 2]
รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
[ ดาวน์โหลดประกาศ]
รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
[ ดาวน์โหลดประกาศ]
รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาดนตรีไทย
[ ดาวน์โหลดประกาศ]
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
[ ดาวน์โหลดประกาศ ]ห้องเรียนปกติ]ห้องเรียน SMP]ห้องเรียนEIDP]
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
[ ดาวน์โหลดประกาศ ]ผลการสอบ]
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
[ ดาวน์โหลดประกาศ ]
เรื่อง
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
[ ดาวน์โหลดประกาศ ]

เรื่อง การจัดงาน “วันวิชาการ” โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา 2560
[ ดาวน์โหลดประกาศ ]
แก้ไข เรื่อง การรับสมัครสอบโครงการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง
ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 6
[ ดาวน์โหลดประกาศ ]
[ ใบสมัคร ] [ โปรชัวร์ ]
รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์
[ ดาวน์โหลดประกาศ ]
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
[ ดาวน์โหลดประกาศ หน้า 1 ] [ หน้า 2 ] [ หน้า 3 ] [ หน้า 4 ]
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
[ ดาวน์โหลดประกาศ ] [ห้องเรียนปกติ] [ห้องเรียน EIDP ][ห้องเรียนคู่ขนาน]
ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
[ ดาวน์โหลดประกาศ ] [รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก]

ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science Math Program: SMP)
[ ดาวน์โหลดประกาศ ] [รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก]
ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ  ประจำปีการศึกษา 2559
[ ดาวน์โหลดประกาศ ] [ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศผลการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง
โครงการสอบวัดความรู้เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2558
คะแนนรวมทุกรายวิชาและแยกรายวิชา l เรียงตามคะแนนที่สอบได้

เกณฑ์การตัดสินผลการสอบโครงการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง
โครงการสอบวัดความรู้เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2558
รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบวัดความรู้เยาวชนคนเก่ง
โครงการสอบวัดความรู้เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2558