ระเบียบว่าการให้เช่าอัฒจันทร์ พ.ศ. 2566    [รายละเอียด ]

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ปี 2566   [ประกาศ ]

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ปี 2566   [ประกาศ ]

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ปี 2566    [ประกาศ ]

การรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย    [ประกาศ ] [ใบสมัคร ]

การรับสมัครนักการภารโรง    [ประกาศ ] [ใบสมัคร ]

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณ ปี 2566    [ประกาศ ] [ใบสมัคร ]

ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566    [ม.1 ห้องเรียนปกติ ] [ม.1 EIDP ] [ม.4 ]

ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (Science-Math Program: SMP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566    [ประกาศ ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (Science-Math Program: SMP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566    [ประกาศ ] [รายชื่อนักเรียนสอบ ]

ประกาศ เลขที่นั่งสอบ O-net สนามสอบโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร    [ม.3 ] [ม.6 ]

ประกาศ การสอบวัดความรู้เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2565    [ประกาศผลสอบ ]

ประกาศ การรับสมัครสอบวัดความรู้เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 11    [ประกาศ ] [ใบสมัคร ]

ประกาศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน   [ประกาศ ]

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ปี 2565    [ประกาศ ]

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน    [ประกาศ ] [ใบสมัคร ]

การรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย    [ประกาศ ] [ใบสมัคร ]

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4    [ม.1 ] [ม.4 ]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2565    [ประกาศผลสอบ ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2565    [ประกาศรายชื่อ ]

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่่ 2 ปีการศึกษา 2564    [ตารางเรียน ]

ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565    [ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ] [ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ]

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่่ 2 ปีการศึกษา 2564    [ตารางเรียน ]   

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564    [ม.1 ] [ม.2 ] [ม.3 ] [ม.4 ] [ม.5 ] [ม.6 ]   

แบบฟอร์มมอบตัว ม.1 และ ม.4    [ใบมอบตัว ม.1 ] [ใบมอบตัว ม.4 ]   

ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (นักเรียนสมัครรอบทั่วไป)    [ยืนยันสิทธิ์ ]   

ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564    [ประกาศ ]   

แบบคัดกรองโควิดสำหรับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมีธยมศึกษาปีที่ 4    [แบบฟอร์ม ]   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564    [รายชื่อ ]   

ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564    [ประกาศ ]   

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ฉบับแก้ไข) ห้องสอบละ 15 คน    [ประกาศ ] [รายชื่อ ]   

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    [ม.1 ] [ม.4 ]   

แนวการปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครองในการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    [ประกาศ ]   

สมัครเรียนออนไลน์    [สมัครเรียน ]   

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science Math Program:SMP)    [ประกาศ ]   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(Science Math Program:SMP)    [ประกาศ ]   

ประกาศผลสอบโครงการสอบวัดความรู้เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563    [ประกาศ ]   

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบโครงการสอบวัดความรู้เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563    [ประกาศ ] [รายชื่อ ]   

การรับสมัครสอบโครงการสอบวัดความรู้เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง)    [ประกาศ ]   

ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (COVID-19)    [ประกาศ ]   

เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมงานวันวิชาการ ครั้งที่ 15 และโครงการสอบวัดความรู้เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 10    [ประกาศ ]   

แจ้งเลิกเรียนก่อนเวลาปกติ    [ประกาศ ]   

สอบวัดความรู้เยาวชนคนเก่งของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2563    [ประกาศ ] [หนังสือราชการ ] [ใบสมัคร ]   

ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษอุทกภัย    [ประกาศ ]   

ประกาศหยุดเรียนภายใน จำนวน 1 วัน    [ประกาศ ]   

การกําหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูประจําประการศึกษา 2563    [ประกาศ ]   

แจ้งเลิกเรียนก่อนเวลาปกติ    [ประกาศ ]   

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศีกษา 2563    [ม.1 ] [ม.2 ] [ม.3 ] [ม.4 ] [ม.5 ] [ม.6 ]   

ทดลองเปิดเรียนเต็มรูปแบบ (On-Site)ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)    [ประกาศ ]   

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเฝ้าระวังและป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563    [ประกาศ ]   

ระเบียบว่าด้วยทรงผมนักเรียน พ.ศ.2563   [ประกาศ ]   

การดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อโคโรน่า 2019 (COVID-19)    [ประกาศ ]   

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีน    [ประกาศ ]   

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง    [ประกาศ ]   

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 แยกตามห้องเรียน    [รายชื่อ ]   

ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563    [ประกาศ ] [ผลการคัดเลือก ]   

สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ภาษาจีน    ประกาศ   

การจัดห้องเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563    ห้องเรียน   

ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563    [รายละเอียด ][ ห้องเรียน EIDP ][ ห้องเรียนปกติ]   

ปฎิทินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร    รายละเอียด   

ประกาศขอเลื่อนการสอบ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563    ประกาศ   

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การเลื่อนรับเอกสาร ปพ.1: บ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปพ.1 : พ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศ     

ประกาศการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงธิการ ประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science Math Program: SMP) ประกาศ   l  ผลการสอบ     

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   l  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     

ประกาศ ผลการสอบโครงการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ผลการสอบ     

ประกาศ ผลการสอบโครงการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข) ประกาศlผลการสอบ     

ประกาศ ผลการสอบโครงการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ผลการสอบ     
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบโครงการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562
    
[ ห้องสอบที่ 1 ] [ห้องสอบที่ 2 ][ห้องสอบที่ 3 ][ห้องสอบที่ 4 ] [ห้องสอบที่ 5 ] [ห้องสอบที่ 6 ] [ห้องสอบที่ 7 ]

ประกาศ ผลการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รอบ 2
     ประจำปีการศึกษา 2562
[ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ] [ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ]

ประกาศ กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 [ ประกาศ ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science Math Program: SMP) [ ประกาศ l รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือก]

ประกาศรับสมัคร ม.1 ม.4 ปี 2562 [ ประกาศ]

ประกาศผลการสอบวัดความรู้เยาวชนคนเก่ง [ ประกาศ]
[ คะแนนรวม 5 วิชา] [ ภาษาไทย] [ คณิตศาสตร์]
[ วิทยาศาสตร์] [ สังคมศึกษาฯ] [ ภาษาต่างประเทศ]

ประกาศรายชื่อ รายชื่อผู้สมัครสอบวัดความรู้เยาวชนคนเก่ง
[ ประกาศ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science Math Program: SMP)
[ ประกาศlรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก]

การรับสมัครสอบโครงการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560
[ ดาวน์โหลดประกาศ]
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
[ ดาวน์โหลดประกาศ ]ห้องเรียนปกติ]ห้องเรียน SMP]ห้องเรียนEIDP]
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
[ ดาวน์โหลดประกาศ ]ผลการสอบ]
เรื่อง
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
[ ดาวน์โหลดประกาศ ]

เรื่อง การจัดงาน “วันวิชาการ” โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา 2560
[ ดาวน์โหลดประกาศ ]
แก้ไข เรื่อง การรับสมัครสอบโครงการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง
ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 6
[ ดาวน์โหลดประกาศ ]
[ ใบสมัคร ] [ โปรชัวร์ ]