พันธกิจ

1. พัฒนาการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีคุณธรรม   จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
2. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ แบบบูรณาการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
3. พัฒนาผู้เรียนด้านจิตใจ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม เพื่อให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีคุณธรรม
    จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้   เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
6. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการ  จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการอย่างมีประสิทธิภาพ