สัญลักษณ์ของโรงเรียน

        รูปพระบรมธาตุเจดีย์เปล่งรัศมีธรรม หมายถึง ตราประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นดินแดนพุทธภูมิ อันเจริญรุ่งเรือง ด้วยธรรมะในพระพุทธศาสนา สุ.จิ.ปุ.ลิ หมายถึง หัวใจนักปราชญ์
อักษรย่อ "ช.ว."
สีประจำโรงเรียน "สีขาว แดง"
- สีขาว หมายถึง ศาสนา คุณธรรม ความดี มีวินัย
- สีแดง หมายถึง ความรัก ขยันหมั่นเพียร ความกล้าหาญ
คำขวัญของโรงเรียน ระเบียบ วินัย น้ำใจ ใฝ่ศึกษา
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นอินทนิล หมายถึง ความมั่นคง หนักแน่น ไม่ย่อท้อต่อความลำบาก เจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจ ดอกสวยงาม แข็งแรง เป็นช่อบ่งบอกถึงความสามัคคี