คะแนนโอเน็ต
        - ปีการศึกษา 2551[ม.3 ][ม.6]
        - ปีการศึกษา 2552[ม.3 ][ม.6]
        - ปีการศึกษา 2553[ม.3 ][ม.6]
        - ปีการศึกษา 2554[ม.3 ][ม.6]
        - ปีการศึกษา 2555[ม.3 ][ม.6]
        - ปีการศึกษา 2556[ม.3 ][ม.6]