คติพจน์ประจำโรงเรียน

สุ.จิ.ปุ.ลิ (หัวใจนักปราชญ์)
สุ คือ สุตตะ แปลว่า ฟัง
จิ คือ จิตตะ แปลว่า คิด
ปุ คือ ปุจฉา แปลว่า ถาม
ลิ คือ ลิขิต แปลว่า เขียน