คำสั่งที่
เรื่อง
348/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
237/2566 แต่งตั้งและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2566
214/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญเนื่องในวันเคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปี 2566