คำสั่งที่
เรื่อง
278/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565
271/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
258/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
217/2565 การแข่งขันกีฬานักเรียน ประชาชนอำเภอชะอวด ประจำปี 2565
ประกาศ2565 การแข่งขันกรีฑาสีโรงเรียนชะอวดวิทยาคารและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด
143/2565 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา 2565
145/2565 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ปีการศึกษา 2565
146/2565 มอบหมายครูปฏิบัติหน้าที่การสอนในภาคเรียนที่ 1/2565
164/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
168/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
174/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
180/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ STUMIS