ปี 2565 คำสั่งที่ 220/2565 แต่งตั้งและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2565
คำสั่งที่ 457/2564 มอบหมายงาน
ปี 2564 คำสั่งที่ 629/2564 มอบหมายงาน(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 457/2564 มอบหมายงาน
ปี 2563 คำสั่งที่ 375/2563 มอบหมายงาน
คำสั่งที่ 207/2563 มอบหมายงาน
คำสั่งที่ 96/2563 อบรมการพัฒนาหลักสูตร
ปี 2562 คำสั่งที่ 417/2562 มอบหมายงาน
คำสั่งที่ 161/2562 มอบหมายงาน
ปี 2561 คำสั่งที่ 151/2561 มอบหมายงาน
คำสั่งที่ 151/2561 มอบหมายงาน
ปี 2560 คำสั่งที่ 129/2560 มอบหมายงาน
คำสั่งที่ 414/2560 มอบหมายงาน