คำขวัญของโรงเรียน   

ระเบียบ
วินัย
น้ำใจ
ใฝ่ศึกษา