ประวัติความเป็นมา

         โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร เป็นโรงเรียนสามัญศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อ 23 พฤษภาคม 2515 ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีที่ดิน 2 แปลง คือ  ในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งรับช่วงการบริหารประเทศสืบต่อจากรัฐบาลจอมพลสฤษฎิ์ ธนะรัตน์ รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารการศึกของชาติ ให้เจริญรุดหน้าเทียบเท่านานาประเทศ พร้อมมุ่งพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้าพร้อม ๆ กันกับการพัฒนา เพราะรัฐบาลคำนึงเห็นว่าจะพัฒนาด้านอื่นใดก็ตาม หากประชาชนยังได้รับการศึกษาน้อย การพัฒนาด้านอื่น ๆ จะเจริญไปไม่ได้ คณะรัฐบาลจึงมีมติให้เร่งพัฒนาการศึกษาให้เจริญอีก เฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการศึกษาระดับกลางของประชาชน รัฐมีเป้าหมายขยายการศึกษาให้ทั่วถึงทุกอำเภอ จึงได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการวางโครงการพัฒนาการศึกษาขึ้น อ่านต่อ