ที่  ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง  ระยะเวลา
1
นายไสว   คงสวัสดิ์ อาจารย์ใหญ่ 2515-2525
2
นายระลึก    วรรณสิทธิ์ ผู้อำนวยการ 2525-2531
3
นายสวงค์    ชูกลิ่น ผู้อำนวยการ 2531-2532
4
นายเสริญ    แต้มแก้ว ผู้อำนวยการ 2532-2535
5
นายปิยะ    ชนะศักดิ์ ผู้อำนวยการ 2535-2539
6
นายสุนทร    มากชู ผู้อำนวยการ 2539-2544
7
นายเผดิม    แซ่ตั่น ผู้อำนวยการ 2544-2549
8
นายสันติ    คำนวณศิลป์ ผู้อำนวยการ 2549-2556
9
นายสุรชัย    ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการ 2556-2559
10
นางสุภาภรณ์ คงคานนท์ ผู้อำนวยการ 2559-2563
11
นางวิมล หนูชุม ผู้อำนวยการ 2564-ปัจจุบัน