เนื่องในวันสถาปนา โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนจะมีการผ้าป่าสามัคคี
โดยมีวัถุประสงค์เพื่อระดมทรัพยากรสร้างโดมบริเวณลานหน้าเสาธง
จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในกาทอดผ้าป่าในครั้งนี้