เอกลักษณ์ของโรงเรียน   

คุณธรรมเด่น
เน้นวิชาการ
งานดนตรีเลิศ