นางสุภาภรณ์ คงคานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

ข้อมูลการติดต่อ
        ที่อยู่ : 77/1 ม.3 ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
        เบอร์โทรศัพท์ : 091-0466797
        E-mail : supapornkongkanon@gmail.com

ประวัติโดยสังเขป
        - เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2518
        - คู่สมรส นายสามารถ วงศ์รอด

การศึกษา
        - ประถมศึกษา โรงเรียนวัดนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
        - มัธยมศึกษา โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
        - ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ สถาบันราชภัฏภูเก็ต
        - ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
        - ป.บัณฑิต (การบริหารการศึกษา )มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
        - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบันฑิต การจัดการนวัฒกรรมเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช