admin
สพฐ
สพม.12
cv band
           ชะอวดวิทยาคาร 1
           ชะอวดวิทยาคาร 2


   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   แผนผัง
   สัญลักษณ์
   คติพจน์
   ปรัชญา
   เพลงมาร์ช
   ทำเนียบผู้บริหาร
   ประมวลภาพกิจกรรม
  

          คำสั่งที่ 151/2561 มอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวประจำปีการศึกษา 2561
          คำสั่งที่ 129/2560 มอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวประจำปีการศึกษา 2560
          คำสั่งที่ 414/2560 เรื่อง มอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2560
          กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  
DLIT Resources

คลิปสั้น เข้าใจง่าย ใช้ประกอบการสอนในห้องเรียน และสื่อการสอนประเภทต่างๆ

      1. วิเคราะห์ข้อสอบ
   2. รายงานกิจกรรมวันวิชาการ
   3. ประชาสัมพันธ์
   4. รายงานสำรวจสอบ
   5. การเยี่ยมบ้าน
   6. SAR สำหรับครู
   7. ข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค
   8. สรุปผลการเรียนรายวิชา
   9. ประเมินสมรรถนะผู้เรียน
   10. บันทึกความดี
   11. ขออนุญาตผู้ปกครอง
   12. คำอธิบายรายวิชา
   13. แผนการจัดการเรียนรู้
   14. การคัดเลือกหนังสือยืมเรียน
   15. ความต้องการครุภัณฑ์
   16. รหัสข้อมูลเบิกจ่ายตรง
  หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5
   17. หน้าที่พลเมือง
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
   18. การประเมินวิทยฐานะ ว21
   19. ปพ.5
   20. แบบฟอร์มวิจัย
   21. ปฏิทินวิชาการ


   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์
   สังคมศึกษาศาสนาฯ
    ศิลปะ
   สุขศึกษาและพละศึกษา
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   ภาษาต่างประเทศ

  รายชื่อนักเรียนปี 2561
  รายชื่อนักเรียนปี 2560
  รายชื่อนักเรียนปี 2559
  รายชื่อนักเรียนปี 2558
  รายชื่อนักเรียนปี 2557
  รายชื่อนักเรียนปี 2556
  รายชื่อนักเรียนปี 2555


  ครูสุพัตรา รอดเรืองฤทธิ์
  ครูชัชฎา มากแก้ว
  ครูอัจฉรา ไชยทอง
  ครูบัวคลี่ จงหวัง
  ครูอรอุมา นิตย์วิมล
  ครูปราณี โมราศิลป์
  ครูสุกัญญา นวนเสน
  ครูสุจิตรา สุวรรณชัย
  ครูอุทัยวรรณ สังคานาคิน
 

๙๙๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลชะอวด
อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๘๐๑๘๐
Tel:๐๗๕-๓๘๑๓๖๖
Fax:๐๗๕-๓๘๐๔๒๕


      1. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เหรียญทอง
          รองชนะเลิศอันดับที่ 2
      2. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 เหรียญทอง
      3. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 เหรียญเงิน

สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560

     ผลการแข่งขัน ดังนี้   7 เหรียญทอง   2 เหรียญเงิน   2 เหรียญทองแดง
          1. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 เหรียญทอง
          2.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เหรียญทอง
          3.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เหรียญทอง
          4.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เหรียญทอง
          5.การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ฯ ม.4-ม.6 เหรียญทอง
          6.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 เหรียญทอง
          7.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 เหรียญทอง
          8.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 เหรียญเงิน
          9.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เหรียญเงิน
          10.การแข่งร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เหรียญทองแดง
          11.การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง
    ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคใต้ ไปแข่งระดับชาติ 3 รายการ ดังนี้
      1.การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
      2. การขับร้องเพลงไทยลูกหญิงประเภทหญิง ม.4-6
      3.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร


นางสุภาภรณ์ คงคานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร


นางวันเพ็ญ ทองบัว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ


ครูวรรณวิทย์ ควนวิไล
รองผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ


นายสมหวัง ฤทธิรงค์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


นางจรรยพร แจ้งจุล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล


นางจิราพร ควนวิไล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ


นายสมคิด สุวรรณรัตน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป


นางจำเนียน เปลี่ยนจันทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป


คะแนนโอเน็ต

  ปีการศึกษา 2551[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2552[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2553[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2554[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2555[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2556[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2557[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2558[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2559[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2560[ม.3 ][ม.6]คลิกเพื่อดู SRA [DOC] [PDF]

WEBMASTER : Chatchada Tepumnuay , Atchara Chaitong
E-Mail : admin@chauatwit.ac.th