; โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
admin
สพฐ
สพม.12
            Youtube Channel
           ชะอวดวิทยาคาร 1
           ชะอวดวิทยาคาร 2

   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   แผนผัง
   สัญลักษณ์
   คติพจน์
   ปรัชญา
   เพลงมาร์ช
   คำขวัญของโรงเรียน
   อัตลักษณ์ของโรงเรียน
   เอกลักษณ์ของโรงเรียน
   ต้นไม้ประจำโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   EMIS

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   แนะแนว
   บุคลากรสนับสนุน

   คำสั่งที่ 96/2563 อบรมการพัฒนาหลักสูตร
   คำสั่งที่ 417/2562 มอบหมายงาน
   คำสั่งที่ 161/2562 มอบหมายงาน
   คำสั่งที่ 151/2561 มอบหมายงาน
   คำสั่งที่ 129/2560 มอบหมายงาน
   คำสั่งที่ 414/2560 มอบหมายงาน
   กำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา
   ปฏิทินวิชาการ
   หลักสูตรสถานศึกษา [1] [2]
   ระเบียบวัดและประเมินผลการศึกษา
   SAR 2560 [DOC] [PDF]
   SAR 2561 [DOC] [PDF]
   แผนงานโครงการ
   แชร์ภาพกิจกรรม

   ระดับเขต28/2561
   ระดับภาคใต้ 68/2561
   ระดับชาติ68/2561
   ปีก่อนหน้า
   DLIT Resources
   DLTV
   DLIT Digital Library
   รายงานการใช้ DLIT/DLTV


   พรบ.การศึกษา ฉ.1 2542
   พรบ.การศึกษา ฉ.2 2545
   พรบ.การศึกษา ฉ.3 2553
   พรบ.ครูฯ ฉ.1 2547
   พรบ.ครูฯ ฉ.2 2551
   พรบ.ครูฯ ฉ.3 2553
   พรบ.ข้าราชการพลเรือน 2551
   พรบ.ระเบียบบริหารฯ ฉ.1 2546
   พรบ.ระเบียบบริหารฯ ฉ.2 2553
   พรบ คอมพิวเตอร์ ปี 2550
   พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560
   พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560 เพิ่มเติม
   พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
   พรฎ.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
   มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
   เนื้อหาเว็บไซต์ภาครัฐ
   กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   สำนักงานผู้อำนวยการ
   กลุ่มกิจการนักเรียน
   กลุ่มบริหารงานวิชาการ
   กลุ่มบริหารงานบุคคล
   กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
   ห้องเรียน SMP
   ห้องเรียน EIDP
   กลุ่มบริหารทั่วไป
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์
   สังคมศึกษาศาสนาฯ
   ศิลปะ
   สุขศึกษาและพละศึกษา
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   ภาษาต่างประเทศ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   วันวิชาการ ปีการศึกษา 2561
   วันวิชาการ ปีการศึกษา 2562


   My office

   วิเคราะห์ข้อสอบ
   รายงานกิจกรรมวันวิชาการ
   ประชาสัมพันธ์
   การเยี่ยมบ้าน
   SAR สำหรับครู
   ข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค
   สรุปผลการเรียนรายวิชา
   ประเมินสมรรถนะผู้เรียน
   บันทึกความดี
   ขออนุญาตผู้ปกครอง
   คำอธิบายรายวิชา
   แผนการจัดการเรียนรู้
   การคัดเลือกหนังสือยืมเรียน
   ความต้องการครุภัณฑ์
   รหัสข้อมูลเบิกจ่ายตรง
  หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5
   หน้าที่พลเมือง
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
    การประเมินวิทยฐานะ ว21
   รายงานผลการแข่งขัน
   รายงาน 0 ร มส มผ
   รายงานภาวะโภชนาการ
   ขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้
   infographic(  bg1  bg2)
   วิชา IS(  เอกสาร 1  เอกสาร 2 )
   แบบฟอร์ม PLC
   แบบฟอร์มวิจัย ปี 2562

   งานวิจัยหน้าเดียว 1/2562
   งานวิจัยหน้าเดียว 2/2561
   งานวิจัยหน้าเดียว 1/2561
   ครูสุพัตรา รอดเรืองฤทธิ์
   ครูชัชฎา มากแก้ว
   ครูอัจฉรา ไชยทอง
   ครูอรอุมา นิตย์วิมล
   ครูปราณี โมราศิลป์
   ครูสุกัญญา นวนเสน
   ครูสุจิตรา สุวรรณชัย
   ครูอุทัยวรรณ สังคานาคิน
   ครูวจิรา สังข์ทอง
   ครูสุปราณีต ปานมา

๙๙๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลชะอวด
อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐
Tel:๐๗๕-๓๘๑๓๖๖
Fax:๐๗๕-๓๘๐๔๒๕


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนนางสุภาภรณ์ คงคานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร


ครูวรรณวิทย์ ควนวิไล
รองผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ


นางสาวธนพร ทองลมุล
หัวหน้างานกลุ่มกิจการนักเรียน


นางอรสา บุญรินทร์
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ


นางจรรยพร แจ้งจุล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล


นางจิราพร ควนวิไล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ


นายสมคิด สุวรรณรัตน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป


นางจำเนียน เปลี่ยนจันทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป


   สำรวจสอบ
   รายงานสำรวจสอบ
   รายงานสำรวจการเปิดชุมนุม(ครู)
   รายงานสำรวจชุมนุม(นักเรียน)
   รายงานสำรวจ มส
   แบบประเมินอาคารสถานที่


   กีฬาสีโรงเรียน-2562
         19 มิถุนายน 2562
         20 มิถุนายน 2562
         21 มิถุนายน 2562
   นักเรียนเรียนดี - ดีเยี่ยม-2562
   ครูดีเด่น-2561
   นักเรียนดีเด่น -2561
   สอบเยาวชนคนเก่ง -2561

  รายชื่อนักเรียนปี 2562
  รายชื่อนักเรียนปี 2561
  รายชื่อนักเรียนปี 2560
  รายชื่อนักเรียนปี 2559
  รายชื่อนักเรียนปี 2558
  รายชื่อนักเรียนปี 2557
  รายชื่อนักเรียนปี 2556
  รายชื่อนักเรียนปี 2555

  ปีการศึกษา 2551[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2552[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2553[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2554[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2555[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2556[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2557[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2558[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2559[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2560[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2561[ม.3 ][ม.6]


คะแนนโอเน็ตBest Practice Director