admin
สพฐ
สพม.๑๒
cv band
           ชะอวดวิทยาคาร 1
           ชะอวดวิทยาคาร 2


   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   แผนผัง
   สัญลักษณ์
   คติพจน์
   ปรัชญา
   เพลงมาร์ช
   ทำเนียบผู้บริหาร
  

          คำสั่งที่ 129/2560 มอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวประจำปีการศึกษา 2560
          คำสั่งที่ 414/2560 เรื่อง มอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2560

  
DLIT Resources

คลิปสั้น เข้าใจง่าย ใช้ประกอบการสอนในห้องเรียน และสื่อการสอนประเภทต่างๆ

      1. วิเคราะห์ข้อสอบ
   2. รายงานกิจกรรมวันวิชาการ
   3. ประชาสัมพันธ์
   4. สำรวจรายวิชาสอบ
   5. การเยี่ยมบ้าน
   6. SAR สำหรับครู
   7. ข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค
   8. สรุปผลการเรียนรายวิชา
   9. ประเมินสมรรถนะผู้เรียน
   10. บันทึกความดี
   11. ขออนุญาตผู้ปกครอง
   12. คำอธิบายรายวิชา
   13. แผนการจัดการเรียนรู้
   14. การคัดเลือกหนังสือยืมเรียน
   15. ความต้องการครุภัณฑ์
   16. รหัสข้อมูลเบิกจ่ายตรง
  หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5
  หน้า 6 หน้า 7 หน้า 8


   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์
   สังคมศึกษาศาสนาฯ
    ศิลปะ
   สุขศึกษาและพละศึกษา
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   ภาษาต่างประเทศ

  รายชื่อนักเรียนปี 2560
  รายชื่อนักเรียนปี 2558
  รายชื่อนักเรียนปี 2557
  รายชื่อนักเรียนปี 2556
  รายชื่อนักเรียนปี 2555
   ผล O-NET
   ผลงานนักเรียน


  ครูสุพัตรา รอดเรืองฤทธิ์
  ครูชัชฎา มากแก้ว
  ครูอัจฉรา ไชยทอง
  ครูบัวคลี่ จงหวัง
 

๙๙๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลชะอวด
อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๘๐๑๘๐
Tel:๐๗๕-๓๘๑๓๖๖
Fax:๐๗๕-๓๘๐๔๒๕


      1. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เหรียญทอง
          รองชนะเลิศอันดับที่ 2
      2. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 เหรียญทอง
      3. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 เหรียญเงิน

สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560

     ผลการแข่งขัน ดังนี้   7 เหรียญทอง   2 เหรียญเงิน   2 เหรียญทองแดง
          1. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 เหรียญทอง
          2.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เหรียญทอง
          3.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เหรียญทอง
          4.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เหรียญทอง
          5.การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ฯ ม.4-ม.6 เหรียญทอง
          6.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 เหรียญทอง
          7.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 เหรียญทอง
          8.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 เหรียญเงิน
          9.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เหรียญเงิน
          10.การแข่งร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เหรียญทองแดง
          11.การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง
    ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคใต้ ไปแข่งระดับชาติ 3 รายการ ดังนี้
      1.การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
      2. การขับร้องเพลงไทยลูกหญิงประเภทหญิง ม.4-6
      3.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

รับสมัครคัดเลือกครูบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
[ ประกาศ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science Math Program: SMP)
[ ประกาศlรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก]

การรับสมัครสอบโครงการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560
[ ดาวน์โหลดประกาศ]

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบ อาคารประกอบ
[ ดาวน์โหลดประกาศ หน้า 1] [ ดาวน์โหลดประกาศ หน้า 2]
รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
[ ดาวน์โหลดประกาศ]
รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
[ ดาวน์โหลดประกาศ]
รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาดนตรีไทย
[ ดาวน์โหลดประกาศ]
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
[ ดาวน์โหลดประกาศ ]ห้องเรียนปกติ]ห้องเรียน SMP]ห้องเรียนEIDP]
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
[ ดาวน์โหลดประกาศ ]ผลการสอบ]
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
[ ดาวน์โหลดประกาศ ]
เรื่อง
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
[ ดาวน์โหลดประกาศ ]

เรื่อง การจัดงาน “วันวิชาการ” โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา 2560
[ ดาวน์โหลดประกาศ ]
แก้ไข เรื่อง การรับสมัครสอบโครงการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง
ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 6
[ ดาวน์โหลดประกาศ ]
[ ใบสมัคร ] [ โปรชัวร์ ]
รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์
[ ดาวน์โหลดประกาศ ]
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
[ ดาวน์โหลดประกาศ หน้า 1 ] [ หน้า 2 ] [ หน้า 3 ] [ หน้า 4 ]
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
[ ดาวน์โหลดประกาศ ] [ห้องเรียนปกติ] [ห้องเรียน EIDP ][ห้องเรียนคู่ขนาน]
ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
[ ดาวน์โหลดประกาศ ] [รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก]

ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science Math Program: SMP)
[ ดาวน์โหลดประกาศ ] [รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก]
ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ  ประจำปีการศึกษา 2559
[ ดาวน์โหลดประกาศ ] [ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศผลการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง
โครงการสอบวัดความรู้เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2558
คะแนนรวมทุกรายวิชาและแยกรายวิชา l เรียงตามคะแนนที่สอบได้

เกณฑ์การตัดสินผลการสอบโครงการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง
โครงการสอบวัดความรู้เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2558
รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบวัดความรู้เยาวชนคนเก่ง
โครงการสอบวัดความรู้เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2558


นางสุภาภรณ์ คงคานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร


นางวันเพ็ญ ทองบัว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ


ครูวรรณวิทย์ ควนวิไล
รองผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ


นายสมหวัง ฤทธิรงค์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

WEBMASTER : Chatchada Tepumnuay , Atchara Chaitong
E-Mail : admin@chauatwit.ac.th