admin
สพฐ
สพม.12
cv band
           ชะอวดวิทยาคาร 1
           ชะอวดวิทยาคาร 2


   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   แผนผัง
   สัญลักษณ์
   คติพจน์
   ปรัชญา
   เพลงมาร์ช
   ทำเนียบผู้บริหาร
   ประมวลภาพกิจกรรม


             คำสั่งที่ 151/2561 มอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวประจำปีการศึกษา 2561
          คำสั่งที่ 129/2560 มอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวประจำปีการศึกษา 2560
          คำสั่งที่ 414/2560 เรื่อง มอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2560
          กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  
DLIT Resources

คลิปสั้น เข้าใจง่าย ใช้ประกอบการสอนในห้องเรียน และสื่อการสอนประเภทต่างๆ

      1.วิเคราะห์ข้อสอบ
   2.รายงานกิจกรรมวันวิชาการ
   3.ประชาสัมพันธ์
   4.สำรวจสอบ
   5.รายงานสำรวจสอบ
   6.การเยี่ยมบ้าน
   7.SAR สำหรับครู
   8.ข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค
   9.สรุปผลการเรียนรายวิชา
   10.ประเมินสมรรถนะผู้เรียน
   11.บันทึกความดี
   12.ขออนุญาตผู้ปกครอง
   13.คำอธิบายรายวิชา
   14.แผนการจัดการเรียนรู้
   15.การคัดเลือกหนังสือยืมเรียน
   16.ความต้องการครุภัณฑ์
   17.รหัสข้อมูลเบิกจ่ายตรง
  หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5
   18.หน้าที่พลเมือง
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
   19.การประเมินวิทยฐานะ ว21
   20.ปพ.5
   21.แบบฟอร์มวิจัย
   22.ปฏิทินวิชาการ
   23.รายงานผลการแข่งขัน
   24.รายงาน 0 ร มส มผ


  เกียรติบัตร
   นักเรียนที่มีผลการเรียนดี - ดีเยี่ยม
   ครูดีเด่น
   นักเรียนดีเด่น
   สอบเยาวชนคนเก่ง
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์
   สังคมศึกษาศาสนาฯ
    ศิลปะ
   สุขศึกษาและพละศึกษา
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   ภาษาต่างประเทศ

  รายชื่อนักเรียนปี 2561
  รายชื่อนักเรียนปี 2560
  รายชื่อนักเรียนปี 2559
  รายชื่อนักเรียนปี 2558
  รายชื่อนักเรียนปี 2557
  รายชื่อนักเรียนปี 2556
  รายชื่อนักเรียนปี 2555


  งานวิจัยหน้าเดียว
  ครูสุพัตรา รอดเรืองฤทธิ์
  ครูชัชฎา มากแก้ว
  ครูอัจฉรา ไชยทอง
  ครูบัวคลี่ จงหวัง
  ครูอรอุมา นิตย์วิมล
  ครูปราณี โมราศิลป์
  ครูสุกัญญา นวนเสน
  ครูสุจิตรา สุวรรณชัย
  ครูอุทัยวรรณ สังคานาคิน
 

๙๙๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลชะอวด
อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๘๐๑๘๐
Tel:๐๗๕-๓๘๑๓๖๖
Fax:๐๗๕-๓๘๐๔๒๕ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร


นางสุภาภรณ์ คงคานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคารรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ


ครูวรรณวิทย์ ควนวิไล
รองผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ


นายสมหวัง ฤทธิรงค์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


นางจรรยพร แจ้งจุล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล


นางจิราพร ควนวิไล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ


นายสมคิด สุวรรณรัตน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป


นางจำเนียน เปลี่ยนจันทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป


คะแนนโอเน็ต

  ปีการศึกษา 2551[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2552[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2553[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2554[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2555[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2556[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2557[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2558[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2559[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2560[ม.3 ][ม.6]คลิกเพื่อดู SRA [DOC] [PDF]

WEBMASTER : Chatchada Tepumnuay , Atchara Chaitong
E-Mail : admin@chauatwit.ac.th