admin
สพฐ
สพม.12
cv band
           ชะอวดวิทยาคาร 1
           ชะอวดวิทยาคาร 2


   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   แผนผัง
   สัญลักษณ์
   คติพจน์
   ปรัชญา
   เพลงมาร์ช
   ทำเนียบผู้บริหาร
   ประมวลภาพกิจกรรม


             คำสั่งที่ 151/2561 มอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวประจำปีการศึกษา 2561
          คำสั่งที่ 129/2560 มอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวประจำปีการศึกษา 2560
          คำสั่งที่ 414/2560 เรื่อง มอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2560
          กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  
DLIT Resources

คลิปสั้น เข้าใจง่าย ใช้ประกอบการสอนในห้องเรียน และสื่อการสอนประเภทต่างๆ

      1.วิเคราะห์ข้อสอบ
   2.รายงานกิจกรรมวันวิชาการ
   3.ประชาสัมพันธ์
   4.สำรวจสอบ
   5.รายงานสำรวจสอบ
   6.การเยี่ยมบ้าน
   7.SAR สำหรับครู
   8.ข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค
   9.สรุปผลการเรียนรายวิชา
   10.ประเมินสมรรถนะผู้เรียน
   11.บันทึกความดี
   12.ขออนุญาตผู้ปกครอง
   13.คำอธิบายรายวิชา
   14.แผนการจัดการเรียนรู้
   15.การคัดเลือกหนังสือยืมเรียน
   16.ความต้องการครุภัณฑ์
   17.รหัสข้อมูลเบิกจ่ายตรง
  หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5
   18.หน้าที่พลเมือง
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
   19.การประเมินวิทยฐานะ ว21
   20.ปพ.5
   21.แบบฟอร์มวิจัย
   22.ปฏิทินวิชาการ
   23.รายงานผลการแข่งขัน
   24.รายงาน 0 ร มส มผ
   25.รายงานภาวะโภชนาการ
   26.ขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้


  เกียรติบัตร
   นักเรียนที่มีผลการเรียนดี - ดีเยี่ยม
   ครูดีเด่น
   นักเรียนดีเด่น
   สอบเยาวชนคนเก่ง
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์
   สังคมศึกษาศาสนาฯ
    ศิลปะ
   สุขศึกษาและพละศึกษา
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   ภาษาต่างประเทศ

  รายชื่อนักเรียนปี 2561
  รายชื่อนักเรียนปี 2560
  รายชื่อนักเรียนปี 2559
  รายชื่อนักเรียนปี 2558
  รายชื่อนักเรียนปี 2557
  รายชื่อนักเรียนปี 2556
  รายชื่อนักเรียนปี 2555


  งานวิจัยหน้าเดียว 2/2661
  งานวิจัยหน้าเดียว 1/2661
  ครูสุพัตรา รอดเรืองฤทธิ์
  ครูชัชฎา มากแก้ว
  ครูอัจฉรา ไชยทอง
  ครูบัวคลี่ จงหวัง
  ครูอรอุมา นิตย์วิมล
  ครูปราณี โมราศิลป์
  ครูสุกัญญา นวนเสน
  ครูสุจิตรา สุวรรณชัย
  ครูอุทัยวรรณ สังคานาคิน
  ครูวจิรา สังข์ทอง
 

๙๙๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลชะอวด
อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๘๐๑๘๐
Tel:๐๗๕-๓๘๑๓๖๖
Fax:๐๗๕-๓๘๐๔๒๕ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร


นางสุภาภรณ์ คงคานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคารรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ


ครูวรรณวิทย์ ควนวิไล
รองผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ


นายสมหวัง ฤทธิรงค์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


นางจรรยพร แจ้งจุล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล


นางจิราพร ควนวิไล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ


นายสมคิด สุวรรณรัตน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป


นางจำเนียน เปลี่ยนจันทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป


คะแนนโอเน็ต

  ปีการศึกษา 2551[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2552[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2553[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2554[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2555[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2556[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2557[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2558[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2559[ม.3 ][ม.6]
  ปีการศึกษา 2560[ม.3 ][ม.6]คลิกเพื่อดู SRA [DOC] [PDF]

WEBMASTER : Chatchada Tepumnuay , Atchara Chaitong
E-Mail : admin@chauatwit.ac.th